Regulamin Sklepu Internetowego Epiekna24.pl

 

Sklep internetowy Epiekna24.pl prowadzony jest przez firmę AGAWA Natalia Zagórska zarejestrowaną pod adresem 20-719 Lublin, ul. Gęsia 19/3,  NIP 712-287-96-98, REGON 061709478, email : drogeria@epiekna24.pl

 

            I. Definicje.

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Epiekna24.pl;

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.epiekna24.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AGAWA Natalia Zagórska. z siedzibą w Lublinie a Klientem, a zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

            II. Informacje Ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.epiekna24.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem,w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) .
 3. Sklep Internetowy Epiekna24.pl prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną. Przedmiotem sprzedaży są produkty kosmetyczne oraz akcesoria kosmetyczne.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.epiekna24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin dostarczany jest nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego  zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

            III. Składanie zamówień.

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Procedura złożenia zamówienia w sklepie Internetowym Epiekna24.pl rozpoczyna się od wyboru zamawianych Towarów przez Klienta  poprzez ich dodanie do koszyka i wypełnieniu formularza zamówienia. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej do Klienta.
 3. W celach bezpieczeństwa transakcji Klient potwierdza swoje zamówienie, umowa sprzedaży zostaje zawarta a Sklep rozpoczyna procedurę realizacji.
 4. Ceny oferowanych towarów wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek VAT. Cena towarów widniejąca przy składaniu zamówienia jest ceną wiążącą dla Sprzedawcy, której Sklep Internetowy nie może zmienić w trakcie realizacji zamówienia na niekorzyść Klienta. 
 5. Kupujący wraz z towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT.

 

            IV. Dostawa i płatność.

 1. Koszt przesyłki wyliczany jest w tracie składania zamówienia i ponosi go Klient. Klient jest informowany o kosztach przesyłki kurierskiej przed złożeniem zamówienia. Jest on uwarunkowany od wagi i gabarytów zamówionych towarów.
 2. Klient ma możliwość wyboru formy płatności. Dostępne formy płatności to zapłata gotówką w przypadku odbioru osobistego, przelew na rachunek bankowy w Banku mBank 68 1140 2004 0000 3702 4921 2360 lub dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem Przelewy24.pl.
 3. Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia.
 4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów.

 

            V. Odstąpienie od umowy.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres siedziby firmy AGAWA podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń wzajemnych powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres AGAWA Natalia Zagórska 20-719 Lublin, ul. Gęsia 19/3. Sprzedawca zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w terminie 10 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sklep Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

 

            VI. Reklamacje.

 

 1. AGAWA Natalia Zagórska podejmuje działania w celu zapewnienia w prawidłowego działania Sklepu, obejmujące zakres wynikający z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić AGAWA Natalia Zagórska o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Zgłaszanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu może być realizowane pisemnie na adres AGAWA Natalia Zagórska, 20-719 Lublin, ul. Gęsia 19/3 lub adres email: drogeria@epiekna24.pl .
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. AGAWA Natalia Zagórska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz kodeksie cywilnym.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 7. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie lub na adres email : drogeria@epiekna24.pl .
 8. AGAWA Natalia Zagórska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

 

            VII. Postanowienia końcowe.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AGAWA Natalia Zagórska a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.